• animacija

    Apskrities VVG susitikimas Radviliškyje

  • animacija
  • animacija
  • animacija

    VPS pristatymo konferencija

VPS įgyvendinimo 2021 metais apžvalga

Paskelbta: 2021-12-20 10:26:11

Sėkmingas Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas tiesiogiai susijęs su lėšų skyrimu vietos projektams ir sklandžiu tų projektų įgyvendinimu.
2021 metais skelbti 6 kvietimai teikti vietos projektus:
24 kvietimo metu nuo 2021 m. sausio 14 d.  iki 2021 m. kovo 9 d. kviesta teikti paraiškas pagal veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“. Gauta 1 paraiška. Projektas įvertintas teigiamai, jam skirta parama. Projektas jau baigtas įgyvendinti. Pareiškėjas įkūrė 2 naujas darbo vietas ir įsipareigojo jas išlaikyti visą kontrolės laikotarpį.
25 kvietimo metu nuo 2021 m. sausio 18 d. iki 2020 m. liepos 21 d. kviesta teikti paraiškas pagal  veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“. Gautos 3 paraiškos, valdybai priėmus sprendimą padidinti kvietimo biudžetą, lėšų pakako visiems projektams finansuoti. Visi projektai įgyvendinami.
26 kvietimo metu nuo 2021 m. sausio 28 d. iki 2021 m. kovo 24 d. kviesta teikti paraiškas pagal veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“. Gautos 2 paraiškos. valdybai priėmus sprendimą padidinti kvietimo biudžetą, lėšų pakako abiem projektams finansuoti. Abu projektai įgyvendinami.
27 kvietimo metu nuo 2021 m. vasario 15 d. iki 2021 m. kovo 17 d. kviesta teikti paraiškas pagal priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ Paraiškų negauta.
2021 metais paskelbti dar du kvietimai, kurie baigsis 2022 metų sausio bei vasario mėnesį. 28 kvietimas skelbtas pagal priemonę „Žemės ūkio veiklų ir su žemės ūkiu susijusių verslų kūrimas ir plėtra“,  29 kvietimas – pagal veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“. Paraiškų dar negauta, bet yra kvietimais besidominančių potencialių pareiškėjų. Tikimės sulaukti ir paraiškų.
2021 metais baigėsi 22 ir 23 kvietimai teikti vietos projektų paraiškas. 22 kvietimo metu paraiškų negauta, o 23 kvietimo metu gauta 1 paraiška pagal priemonę „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius ir paramos gavėjas – pelno siekiantis juridinis asmuo)“. Projektas įgyvendinamas.
2021 metais baigti įgyvendinti 14,18, 20, 21 kvietimų projektai, tęsiamas 13, 19, 23, 25, 26 kvietimų projektų įgyvendinimas.
2021 m. kovo 25 d. Joniškio rajono savivaldybės taryba atšaukė valdžios deleguotus atstovus iš VVG valdybos. Valdyba nebegalėjo priimti sprendimų, susijusių su strategijos įgyvendinimu. Dėl šios priežasties VVG buvo taikomos sankcijos – atsiųstas rašytinis įspėjimas. Dėl netinkamos valdybos sudėties 26 kvietimo vietos projektų tvirtinimas persikėlė į liepos mėnesį, kai buvo išrinkta nauja valdyba (kvietimas baigėsi kovo 24 d.). Anksčiau pasibaigusių kvietimų paraiškas buvo spėta patvirtinti iki valdžios deleguotų atstovų atšaukimo iš valdybos.
2021 birželio 8 d. VVG visuotinis susirinkimas nutarė keisti Vietos plėtros strategiją naikinant tris priemones, pagal kurias buvo skelbti kvietimai, bet paraiškų negauta. Jų lėšos ir planuoti rodikliai buvo perkelti į naujai sukurtą priemonę „Žemės ūkio veiklų ir su žemės ūkiu susijusių verslų kūrimas ir plėtra“, kuriai šiuo metu vyksta kvietimas. Pareiškėjai domisi, tikimės sulaukti paraiškų.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos vasarą atliko Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimo vertinimą. Nustatyta, kad jau tuomet pasiektas strategijos įgyvendinimo finansinis rezultatyvumas yra 87 proc., fizinis rezultatyvumas – 127 proc., naujų darbo vietų sukūrimas - 118 procentų.
Tai reiškia, kad pažangos lygis buvo pakankamas, kad galėtų būti skirta papildoma parama VPS įgyvendinimui pratęsti pereinamuoju laikotarpiu. Po šio vertinimo Joniškio VVG buvo skirta 138 168 eurų pereinamojo laikotarpio lėšų bei 118 523 eurų EURI lėšų (Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės atsigavimui po COVID-19 krizės paremti lėšos). Iš viso Joniškio VVG buvo papildomai skirta 256 691 eurų paramos. Joniškio VVG narių visuotinis susirinkimas 2021 m. rugsėjo 7 d. nutarė kurioms strategijos priemonėms skirti papildomai lėšų. Naudojant papildomas lėšas jau paskelbtas 29 kvietimas, rengiama ir derinama dokumentacija 30,31 ir 32 kvietimams.
Dėl sudėtingos pandeminės situacijos šalyje  2021 metais nevyko informaciniai renginiai seniūnijose, tad parengta informacinė medžiaga apie turimas lėšas strategijos priemonėse ir planuojamus skelbti kvietimus buvo skelbiama interneto svetainėje, išsiuntinėta elektroniniu paštu seniūnijoms, NVO.
Dėkojame VVG nariams už pasitikėjimą bei palaikymą. Dėkojame VVG valdybai už nuoširdų neatlygintiną darbą priimant svarbius sprendimus. Dėkojame vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams. Tik jūsų visų dėka galime sėkmingai tęsti strategijos įgyvendinimą.

Nijolė Valuckienė,

Joniškio VVG pirmininkė

.

Informuojame apie Joniškio VVG veiklas 2021 metais

Projekto "Laukiniai stebuklai" 2021 metų veiklos

Projekto „Vaikai užauginti“  2021 metų veiklos

Projekto "Kartos kartu" 2021 metų veiklos


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt