• animacija

  Kartos kartu Molėtuose

 • animacija

  Valdybos posėdis

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

Strategija 2015-2023

Projekto pavadinimas. Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija.

Programa. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa (KPP).

Priemonė. LEADER

Paramos sutarties nr. 42VS-KS-15-1-06648 (sutartis pasirašyta 2016-04-13).

Projekto pradžia. 2016-03-01

Projekto pabaiga. 2023-08-31

Paramos suma: 1 781 683 Eur

Ją sudaro: 356 337 Eur VPS administravimo išlaidos

1 425 346 Eur Vietos projektų įgyvendinimo išlaidos

VVG teritorijos vizija iki 2023 m.: VVG teritorija – pasiekusi aukštą ekonominį ir socialinį išsivystymo lygį, atvira visų vietos gyventojų socialinių grupių poreikiams spręsti, skatinanti verslumą ir užimtumą, bendruomeniškumą, sudaranti vietos gyventojams kokybiškas gyvenimo sąlygas.

 

VVG misija:

– bendrai veiklai telkti pilietinės visuomenės, valdžios ir verslo atstovus, siekiant įvairinti kaimo ekonomiką ir gerinti vietos gyventojų gyvenimo kokybę:

– plėtoti kaimo lyderių kūrybingumą, inicijuojant kaimo plėtros pokyčius gyvenimo kokybei gerinti;

– skatinti kaimo žmones kurti socialinę ir ekonominę gerovę, kuriant verslus, didinant užimtumą ir mažinant bedarbystę;

– skatinti visus VVG teritorijos gyventojus aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime;

– užtikrinti LEADER metodo principų bei horizontaliųjų principų ir prioritetų įgyvendinimą, siekiant į VVG veiklą įtraukti kuo didesnę visuomenės dalį;

– organizuoti strategijos įgyvendinimą ir vykdyti jos įgyvendinimo stebėseną;

– profesionaliai vykdyti VVG priskirtas funkcijas, didinti VVG narių kompetencijas.


 

Parama projektų įgyvendinimui (1 425 346 Eur) yra išskirstyta pagal prioritetus ir priemones.
 

I prioritetas: Vietos gyventojų ekonominio užimtumo didinimas, įvairinant ekonominę veiklą ir plėtojant verslus (1 069 437 Eur)

Priemonės: „Investicijos į materialųjį turtą“ (40 052 Eur)

„Ūkio ir verslo plėtra“ (893 122 Eur)

„Bendradarbiavimas“ (70 697 Eur)
„NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (19 100 Eur)
„Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (46 466 Eur)
 

II prioritetas: skurdo mažinimas, socialinės plėtros kaimo vietovėse didinimas,telkiant vietos bendruomenę (355 909 Eur)

Priemonės: „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (132 557 Eur)

„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (18 672 Eur)

„Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (46 466 Eur)

„NVO ekonominės veiklos skatinimas“ (139 542 Eur)

„NVO socialinės veiklos aktyvinimas“ (18 672 Eur)

 

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategija

(2022-05-05) AKTUALI REDAKCIJA

 

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija

(buvo aktuali nuo 2021-11-04 iki 2022-05-05)

 

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija (buvo aktuali nuo 2021-08-03 iki 2021-11-04) 

 

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija (2020-10-30) (buvo aktuali nuo 2020-10-30 iki 2021-08-03)

 

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija (2018-04-17) (buvo aktuali nuo 2018-04-17 iki 2020-10-30)

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija (2016-03-16) (buvo aktuali iki 2018-04-17)

 

 

Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt