• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
  • animacija
Strategija 2015-2023

Projekto pavadinimas. Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija.

Programa. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa (KPP).

Priemonė. LEADER

Paramos sutarties nr. 42VS-KS-15-1-06648 (sutartis pasirašyta 2016-04-13).

Projekto pradžia. 2016-03-01

Projekto pabaiga. 2023-08-31

Paramos suma: 2 578 176 Eur 

Ją sudaro:

2 103 828,00 Eur Vietos projektų įgyvendinimo išlaidos 

474 348 Eur VPS administravimo išlaidos

VVG teritorijos vizija iki 2023 m.: VVG teritorija – pasiekusi aukštą ekonominį ir socialinį išsivystymo lygį, atvira visų vietos gyventojų socialinių grupių poreikiams spręsti, skatinanti verslumą ir užimtumą, bendruomeniškumą, sudaranti vietos gyventojams kokybiškas gyvenimo sąlygas.

 

VVG misija:

– bendrai veiklai telkti pilietinės visuomenės, valdžios ir verslo atstovus, siekiant įvairinti kaimo ekonomiką ir gerinti vietos gyventojų gyvenimo kokybę:

– plėtoti kaimo lyderių kūrybingumą, inicijuojant kaimo plėtros pokyčius gyvenimo kokybei gerinti;

– skatinti kaimo žmones kurti socialinę ir ekonominę gerovę, kuriant verslus, didinant užimtumą ir mažinant bedarbystę;

– skatinti visus VVG teritorijos gyventojus aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime;

– užtikrinti LEADER metodo principų bei horizontaliųjų principų ir prioritetų įgyvendinimą, siekiant į VVG veiklą įtraukti kuo didesnę visuomenės dalį;

– organizuoti strategijos įgyvendinimą ir vykdyti jos įgyvendinimo stebėseną;

– profesionaliai vykdyti VVG priskirtas funkcijas, didinti VVG narių kompetencijas.


 

Parama projektų įgyvendinimui yra išskirstyta pagal prioritetus ir priemones.
 

I prioritetas: Vietos gyventojų ekonominio užimtumo didinimas, įvairinant ekonominę veiklą ir plėtojant verslus 1 298 619 Eur (iš jų 82 818 EURI lėšos) 

Priemonės: „Investicijos į materialųjį turtą“

„Ūkio ir verslo plėtra“

„Bendradarbiavimas“
„NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“
„Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“
 

II prioritetas: skurdo mažinimas, socialinės plėtros kaimo vietovėse didinimas,telkiant vietos bendruomenę 638 772 Eur (iš jų 212 000 EURI lėšos)

Priemonės: „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“

„Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“

„NVO ekonominės veiklos skatinimas“

„NVO socialinės veiklos aktyvinimas“

 

Virškontraktavimas (EŽŪFKP ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos ir EURI) iki 96 869,00  ( iš jų 10 432 EURI lėšos)

Papildomos lėšos (EURI lėšos) iki 69 568,00

 

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategija

(AKTUALI nuo 2024-01-24)

 

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategija

(buvo aktuali nuo 2023-09-12 iki 2024-01-24)

 

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija

(buvo aktuali nuo 2023-03-29 iki 2023-09-12)

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategija
(buvo aktuali nuo 2022-11-16 iki 2023-03-29) 

 

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategija

(buvo aktuali nuo 2022-05-05 iki 2022-11-16)

 

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija

(buvo aktuali nuo 2021-11-04 iki 2022-05-05)

 

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija (buvo aktuali nuo 2021-08-03 iki 2021-11-04) 

 

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija (2020-10-30) (buvo aktuali nuo 2020-10-30 iki 2021-08-03)

 

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija (2018-04-17) (buvo aktuali nuo 2018-04-17 iki 2020-10-30)

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija (2016-03-16) (buvo aktuali iki 2018-04-17)

 

 

Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt