• animacija
 • animacija
 • animacija

  Apskrities VVG susitikimas Radviliškyje

 • animacija
 • animacija
 • animacija

  VPS pristatymo konferencija

Kviečiame teikti pirmines paraiškas paramai kaime gauti

Paskelbta: 2024-03-28 08:14:10

Sumanaus kaimo priemonei įgyvendinti vietos projektai turi būti iš vientisos teritorijos.  Paraiškų teikėjai turi susijungti į bendrą grupę ir pirminę paraišką teikti kartu.

Priemonei įgyvendinti Joniškio VVG teritorijoje gali būti skirta iki 500 000 eurų parama.

Pirminėje bendroje paraiškoje apjungiami vietos projektai, kurie gali būti:

 • viešųjų, socialinių paslaugų, viešųjų paslaugų perdavimo projektas, įskaitant socialinio verslo ir bendruomeninio verslo projektus (intensyvumas  iki 85 proc. tinkamų finansuoti išlaidų);
 • veiklos projektas (intensyvumas  iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų);
 • privataus verslo pobūdžio projektas ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo (intensyvumas  iki 65 proc. tinkamų finansuoti išlaidų);
 • viešosios naudos (ne pelno) projektas, kuriuo kuriamas arba didinamas viešųjų paslaugų ir infrastruktūros prieinamumas vietos bendruomenei (intensyvumas iki 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų).

Pirminėje bendroje paraiškoje nebūtinai turi būti visų išvardintų pobūdžių projektai.

Projektų rezultatais siekiama  naudos visuomenei. Turi būti kuriamos viešosios gėrybės visai projekte nusimatytai teritorijai ir jos gyventojams ar konkrečiai tikslinei grupei.

Vietos projektų pareiškėjai visus projektus apjungia bendroje pirminėje paraiškoje, kuri teikiama užpildžius nustatytą formą. Maksimali prašomos paramos suma visiems projektams 500 000 eurų.

Didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti – 200 000 Eur.

Vietos projektuose turi būti numatyti sumanūs sprendimai.

Pirminės paraiškos teikimo etape turi būti numatyti vietos projektų pareiškėjai, vietos projektų tikslai, investicijos, tačiau kol kas nereikia pildyti paraiškų, nereikia išlaidas pagrindžiančių komercinių pasiūlymų nei verslo planų.

Galimi vietos projektų pareiškėjai registruoti (vykdantys veiklą) Joniškio VVG teritorijoje:

 • fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
 • viešieji ir privatūs juridiniai asmenys;
 • savivaldybės administracija, savivaldybės tarybos įsteigti juridiniai asmenys;  
 • mokslo ir mokymo įstaigos;
 • fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu ir (arba) rinkodara, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą.

Pirminės paraiškos teikiamos nuo 2024 m. balandžio 2 d. iki 2024 m. balandžio 18 d. 16:00 val. elektroniniu paštu info@joniskiovvg.lt pateikiant užpildytą nustatytą formą, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu arba skenuotą su visais būtinais parašais, arba pristatant į Joniškio VVG būstinę adresu Sandėlių g. 7, Joniškis (III aukštas).

Iš visų bendrų pirminių paraiškų, vadovaujantis Joniškio VVG valdybos patvirtintais atrankos kriterijais bus atrinkta viena paraiškų grupė vientisai teritorijai.

Atrinktos pirminės paraiškos teritorijoje Joniškio VVG valdyba gali skelbti papildomą kvietimą vietos projektams.

Iki 2024 m. gegužės 15 d. turės būti pateiktos visiškai užpildytos atrinktoje pirminėje paraiškoje įvardintos paraiškos.

Joniškio VVG kartu su atrinktais vietos projektų pareiškėjais iki 2024 m. gegužės 29 d. parengs bendrą Sumanaus kaimo strategiją, kurią teiks tvirtinimui Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Sėkmės atveju pritarimą gaus visos pilnai parengtos vietos projektų paraiškos, su pareiškėjais bus pasirašomos paramos sutartys. Kiekvienas pareiškėjas bus atsakingas už savo vietos projektą.

Sumanaus kaimo bendros pirminės paraiškos forma

Informacija apie kvietimą teikti pirmines paraiškas teikiama darbo dienomis iš anksto suderintu laiku administracijos darbo patalpose adresu Sandėlių g. 7, Joniškis (III aukštas), elektroniniu paštu info@joniskiovvg.lt, telefonais: 867906373, 860796377.

............................................................................ 

Vietos projekto turinys negali būti susiję su šiomis veiklomis:

 • alkoholinių gėrimų gamyba, prekyba jais ir propagavimu;
 • tabako gaminių gamyba, prekyba jais ir propagavimu;
 • ginklų, šaudmenų ir jų dalių gamyba, prekyba jais ir propagavimu;
 • azartinių lošimų, lažybų, loterijų organizavimu;
 • finansiniu tarpininkavimu, pagalbine finansinio tarpininkavimo veikla, virtualiųjų valiutų leidybos (gamybos) ir prekybos veikla;
 • draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla;
 • nekilnojamojo turto operacijomis;
 • teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimu;
 • medžiokle, gyvūnų gaudymu spąstais ir kitais įrankiais, medžioklės ir brakonieriavimo patirties sklaida ir su tuo susijusiomis paslaugomis;
 • farmacine veikla;
 • krovinių gabenimu keliais;
 • informacinių paslaugų veikla (duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir su ja susijusia veikla, interneto vartų paslaugų veikla;
 • pirmine žemės ūkio gamyba, produktų perdirbimu, apdorojimu, miško kirtimu, išskyrus ekonomines veiklas, nurodytas Taisyklių 64.3.1–64.3.2 papunkčiuose;
 • už paramos lėšas įsigyto ilgalaikio turto ir (arba) pastatyto ir (arba) įrengto nekilnojamojo turto ilgalaikė nuoma (išskyrus atvejus, kai nuomojama įrengta darbo vieta) ir subnuoma;
 • elektros energijos gamyba, perdavimu ir paskirstymu, išskyrus atvejus, kai elektros energija bus naudojama savo ir (arba) partnerių veiklos reikmėms;
 • mokymosi arba studijų išlaidomis švietimo ir (arba) neformalaus profesinio mokymo įstaigose;
 • žuvininkyste ir akvakultūra.

.

Aktualūs dokumentai

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Sumanieji kaimai“ įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 3D-841  

Sumanių kaimų projektų įgyvendinimo gairės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 3D-428 


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt