• animacija
 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  VPS pristatymo konferencija

Susirinkime pritarta VPS keitimui

Paskelbta: 2016-09-27 13:28:12

Rugsėjo 26 d. įvyko Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas. Darbotvarkėje - Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos pakeitimai, kuriuos inicijuoja Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Su NMA 2016-09-16 raštu Nr. BRK-5048 „Dėl Vietos plėtros strategijos“ bei siūlomais VPS pakeitimai visi VVG nariai turėjo galimybę susipažinti iš anksto, prieš susirinkimą kiekvienam jie buvo išsiųsti elektroniniu paštu.

Susirinkimo dalyviai vieningai pritarė pasiūlytiems vietos plėtros strategijos pakeitimams:

- Pareiškėjai turi būti registruoti Joniškio rajono partnerystės VVG  teritorijoje arba Joniškio rajono savivaldybės atstovaujamoje teritorijoje ir vykdyti veiklą Joniškio rajono partnerystės VVG  teritorijoje (taikoma NVO);
- VPS priemonėje, kurioje numatyta remti viešosios infrastruktūros sutvarkymą vietoj kriterijaus „geresni finansų valdymo gebėjimai“ įrašyti „projektas įgyvendinamas su partneriu“;
- VPS priemonėje, kurioje numatomos investicijos į  kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį  atrankos kriterijų „objekto statusas“ tikslinti sekančiai: „objekto statusas (pirmumas taikomas sekančia tvarka): 1. Valstybinės reikšmės, 2. Regioninės reikšmės, 3. Vietinės reikšmės.“
- Priemonėms „Ūkio ir verslo plėtra“, „Investicijos į materialųjį turtą“, „Bendradarbiavimas“ paramos lyginamąją dalį (intensyvumą) nurodyti sekančiai: juridiniams arba fiziniams asmenims, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus iki 70 proc., kitiems tinkamiems pareiškėjams iki 50 proc..

VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė informavo, kad 2016 m. rugsėjo 21 d. Žemės ūkio ministrė patvirtino Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles. Jomis vadovaujantis artimiausiu metu bus parengtos Joniškio VVG vietos projektų administravimo taisyklės, kurios po valdybos patvirtinimo bus pateiktos suderinimui su NMA. Atlikus šiuos darbus, bus skelbiami kvietimai teikti paraiškas. Numatoma, kad šiais metais bus skelbiami kvietimai pagal priemones „Verslo kūrimas ir plėtra“ bei „NVO ekonominės veiklos skatinimas“. Spalio mėnesį planuojama pradėti informacinių renginių ciklą visose Joniškio rajono seniūnijose. Metų gale VVG nariai bus pakviesti į VPS viešinimo konferenciją.

Joniškio VVG valdybos pirmininkė Loreta Česnauskienė ir valdybos narė Diana Užkuraitienė, prieš kelias dienas dalyvavę kasmetinėje „LEADER“ konferencijoje, Joniškio VVG nariams perdavė žemės ūkio viceministro Sauliaus Cironkos sveikinimą, o taip pat ir jo mintis, kad bendruomenėms reikėtų kooperuotis ir kurti verslą bendrai. Konferencijoje visoms vietos veiklos grupėms buvo padovanota po obelaitę – naujos strategijos simbolį. Po 7 metų, baigiantis strategijos laikotarpiui ji jau turėtų duoti vaisių. Buvo nutarta, kad LEADER obelaitė bus pasodinta Plikiškių kaime sode prie mokyklos, ja pasirūpinti pažadėjo Plikiškių bendruomenės pirmininkas Vaclovas Martinaitis.

Joniškio VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė nuoširdžiai padėkojo, kad  į susirinkimą atvyko net 46 nariai iš 65.

Susirinkimo dalyvių sąrašas

Susirinkimo protokolas


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt