• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
VPS įgyvendinimo 2022 metais apžvalga

Paskelbta: 2022-12-27 15:26:46

Sėkmingas Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas tiesiogiai susijęs su lėšų skyrimu vietos projektams ir sklandžiu tų projektų įgyvendinimu.
2022 metais skelbti 5 kvietimai teikti vietos projektus:
29 kvietimo metu nuo 2022 m. sausio 10 d.  iki 2022 m. vasario 22 d. kviesta teikti paraiškas pagal veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“. Gautos 3 paraiškos. Projektai įvertinti teigiamai, jiems skirta parama. Vienas projektas jau baigtas įgyvendinti, kiti 2 įgyvendinami.
30 kvietimo metu nuo  2022 m. vasario 10 d. iki 2022 m. kovo 22 d.  kviesta teikti paraiškas pagal  veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“. Gautos 4 paraiškos, valdybai priėmus sprendimą padidinti kvietimo biudžetą, lėšų pakako visiems projektams finansuoti. Visi projektai įgyvendinami.
31 kvietimo metu nuo 2022 m. vasario 14 d. iki 2022 m. kovo 16 d.  kviesta teikti paraiškas pagal priemonę „NVO ekonominės veiklos skatinimas“. Gautos 5 paraiškos. Lėšų pakako visiems projektams finansuoti. 2 projektai baigti, 3 įgyvendinami.
32 kvietimo metu nuo 2022 m. vasario 15 d. iki 2022 m. kovo 24 d. kviesta teikti paraiškas pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“. Gautos 2 paraiškos. Abu projektai baigti įgyvendinti.
2022 metais patvirtinta dokumentacija ir paskelbtas kvietimas, kuris vyks nuo 2023 metų sausio 20 d. iki 2023 metų vasario 20 d. Kvietimas skelbiamas pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą, siekiant Sumanaus kaimo strateginių tikslų“.
2022 metais baigėsi 28 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pagal priemonę „Žemės ūkio veiklų ir su žemės ūkiu susijusių verslų kūrimas ir plėtra“. Gauti du projektai, abu įgyvendinami.
2022 metais baigti įgyvendinti 25, 23, 32 kvietimų projektai, tęsiamas 13, 19, 26, 28, 29, 30, 31 kvietimų projektų įgyvendinimas.
2022 m. lapkričio mėn. patvirtintas Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos keitimas. VPS pasipildė dar 200 000 eurų, skirtų vietos projektams. Po NMA atlikto VPS rezultatyvumo vertinimo Joniškio VVG pateko tarp atrinktų 15 vietos veiklos grupių, kurioms suteikta galimybė įgyvendinti sumanių kaimų bandomuosius vietos projektus. Pasitarus su VVG valdyba ir pritarus visuotiniam narių susirinkimui, nutarta papildomas lėšas skirti investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą. Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ papildyta 3 veiklos sritimi: „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą, siekiant Sumanaus kaimo strateginių tikslų“.
2022 metais vyko informaciniai renginiai visose seniūnijose, kurių metu buvo detaliai  pristatoma nauja strategijos veiklos sritis: „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą, siekiant Sumanaus kaimo strateginių tikslų“.
2022 m. rugsėjo 21 d. Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė surengė tradicinį Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimą – viešinimo konferenciją, susijusią su vietos plėtros strategijų įgyvendinimu. Dalyvavo VVG darbuotojai ir atstovai iš Akmenės rajono vietos veiklos grupės, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės, Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“, asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“, vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“, vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ ir be abejo iš Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės.
Per 2022 metus visi Joniškio VVG valdybos nariai bei Joniškio VVG pirmininkė gavo pažymėjimus bei sertifikatus apie išklausytus viešųjų ir privačių interesų derinimo ir deklaravimo bei korupcijos prevencijos kursus.
Kadangi artėja prie finišo sklandžiai įgyvendinama Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija, 2022 m. gegužės 24 d. Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė pateikė paraišką gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“. Pagal šią veiklos sritį pareiškėjai, atitikę numatytus kriterijus, gali gauti techninę paramą naujoms kaimo vietovių strategijoms parengti, kurios bus atrenkamos ir įgyvendinamos 2023–2027 m. laikotarpiu. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, išnagrinėjusi pateiktą paraišką ir vadovaudamasi NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. BR1- 258 informavo, kad Joniškio VVG projektui „Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės strategijos parengimas naujam laikotarpiui“ įgyvendinti skiriama iki 20 000,00 Eur dydžio parama su 100,00 proc. paramos intensyvumu. Pradėjus naujos strategijos rengimą, 2022 metais įvyko susitikimai su visų rajono seniūnijų atstovais. Susitikimų metu pristatytos priemonės, kurios galėtų būti įtrauktos į naujai rengiamą Vietos plėtros strategiją, išklausyti gyventojų, bendruomenių atstovų, seniūnijos darbuotojų, seniūnaičių  lūkesčiai naujai rengiamai strategijai, diskutuota, kokios priemonės ir kokia apimtimi yra aktualiausios.
Gruodžio 19-ąją įvyko susitikimas su vietos vadžios atstovais – Joniškio rajono savivaldybės meru, administracijos darbuotojais. Pristatytos Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės 2024-2027 m. strategijos kryptys, diskutuota dėl poreikių ir galimybių.
Dėkojame VVG nariams už pasitikėjimą bei palaikymą. Dėkojame VVG valdybai už nuoširdų neatlygintiną darbą priimant svarbius sprendimus. Dėkojame vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams. Tik jūsų visų dėka galime sėkmingai tęsti strategijos įgyvendinimą.

Joniškio rajono partnerystės VVG informacija


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt