• animacija
 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  VPS pristatymo konferencija

VPS įgyvendinimo 2020 metais apžvalga

Paskelbta: 2020-12-29 11:01:47

Šiais metais nesusitikome kasmetinėje konferencijoje. Apie savo veiklas 2020-aisiais informuojame Joniškio VVG svetainėje.

 

Skaitykite informaciją apie:

 

projekto "Vaikai užauginti" 2020 metų veiklas.

projekto "Laukiniai stebuklai" 2020 metų veiklas.

projekto "Kartos kartu" 2020 m. veiklas.

.

VPS įgyvendinimo 2020 metais apžvalga

 

Sėkmingas strategijos įgyvendinimas tiesiogiai susijęs su lėšų skyrimu vietos projektams ir sklandžiu tų projektų įgyvendinimu. Su tuo ir susiję pagrindiniai 2020 metų darbai.

Skelbti 6 kvietimai teikti vietos projektus:

18 kvietimo metu nuo 2020 m. gegužės 28 d. iki 2020 m. birželio 29 d. kviesta teikti paraiškas pagal veiklos sritį „VVG teritorijos renginiai skatinantys jaunimo iniciatyvas“   Gautos 5 paraiškos. Visos paraiškos surinko po 100 balų. Lėšų užteko 4 paraiškoms, kurios atrinktos taikant antrinius kriterijus. Parama skirta Asociacijos „Pošupių kaimo bendruomenė“, Baltijos hanoverių veislės žirgų augintojų asociacijos, Gaižaičių jaunimo klubo, Mikolaičiūnų kaimo bendruomenės renginiams. 2020 metais organizuotos tik Audruvio žirgų konkūrų finalinės varžybos. Kiti renginiai vyks 2021 metais.

19 kvietimo metu nuo 2020 m. birželio 18 d. iki 2020 m. liepos 21 d. kviesta teikti paraiškas pagal priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“. Gauta viena paraiška, kurią pateikė VŠĮ „Žagarės balselis“. Projektui įgyvendinti skirta parama. Dalis veiklų buvo suplanuota 2020 metais, bet dėl karantino, jų vykdymas atidėtas 2021 metams.

20 kvietimo metu nuo 2020 m. rugpjūčio 11 d. iki 2020 m. rugsėjo 17 d. kviesta teikti paraiškas pagal priemonę NVO ekonominės veiklos skatinimas. Gautos 6 paraiškos. Lėšų pakako penkioms paraiškoms, kurios atrinktos taikant naudos ir kokybės vertinimą bei antrinius atrankos kriterijus. Parama skirta Stupurų kaimo bendruomenei, Linkaičių kaimo bendruomenei, Rudiškių kaimo bendruomenei,  Ziniūnų kaimo bendruomenei „Obelėlė“, VŠĮ „Beržėnų senjorų namai“. Visi projektai įgyvendinami.

21 kvietimo metu nuo 2020 m. rugsėjo 10 d. iki 2020 m. spalio 15 d. kviesta teikti paraiškas pagal priemonę „NVO socialinės veiklos aktyvinimas“. Gauta ir teigiamai įvertinta viena paraiška. Parama skirta Mekių kaimo bendruomenei, projektas įgyvendinamas.

Paskelbti dar du kvietimai, kurie baigsis 2021 metų vasario mėnesį. 22 Kvietimas skelbtas pagal priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“,  23 kvietimas – pagal priemonę „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius ir paramos gavėjas – pelno siekiantis juridinis asmuo)“. Paraiškų dar negauta, bet yra kvietimais besidominančių potencialių pareiškėjų. Tikimės sulaukti ir paraiškų.

2020 metais baigti įgyvendinti 5, 8, 15, 17 kvietimų projektai, tęsiamas 13 ir 14 kvietimų projektų įgyvendinimas.

2020 m. birželio 10 d. įvyko ŽŪM Projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame apžvelgti LEADER vietos plėtros strategijų įgyvendinimo pažangos tarpinio vertinimo rezultatai. Tarpinio vertinimo tikslas – įvertinti VPS įgyvendinimo pažangą bei VPS numatytų rodiklių (fizinių, finansinių bei proceso) pasiekimus.
Projektų atrankos komiteto posėdis ir jo sprendimai buvo itin aktualūs Joniškio VVG, pasiekusiai labai gerų rezultatų įgyvendinant Vietos plėtros strategiją. Visų pirma, įvertinus rezultatus, "atšildyta" VPS įgyvendinimo paramos sutartyje rezervuota 20 proc. paramos lėšų suma, skirta įgyvendinti VPS. Iš šių lėšų buvo paskelbtas 18 kvietimas teikti vietos projektus. Taip pat  Joniškio VVG papildomai skirta 133 365 EUR suma. Tai lėšos, kurios buvo sumažintos dėl žemesnio nei 100 balų VPS kokybės įvertinimo.  Rugsėjo 29 d. Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdyba priėmė sprendimą dėl papildomai skirtų lėšų paskirstymo. 20 procentų  (26 673 Eur) papildomų lėšų buvo skirta strategijos administravimui. 80 procentų lėšų – vietos projektų įgyvendinimui. Vietos projektų lėšos paskirstytos sekančiai:  80 020 eurų skirta darbo vietų kūrimui   pagal priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ (po 40 010 eurų verslo pradžiai ir verslo plėtrai), 26 672 eurų ne pelno projektams, veiklos sričiai  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“. Kvietimus priemonėms, kurioms skirta papildomų lėšų planuojama skelbti 2021 pradžioje. Kvietimų dokumentacija jau rengiama.

Dėl šalyje paskelbto karantino 2020 metais nevyko informaciniai renginiai seniūnijose, tad parengta informacinė medžiaga buvo skelbiama interneto svetainėje, išsiuntinėta elektroniniu paštu seniūnijoms, NVO.

Dėkojame VVG valdybai už nuoširdų neatlygintiną darbą priimant svarbius sprendimus. Dėkojame vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams. Tik jūsų visų dėka galime sėkmingai tęsti strategijos įgyvendinimą.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt