• animacija
 • animacija

  Kartos kartu Molėtuose

 • animacija

  Kartos kartu Molėtuose

 • animacija

  "Vaikai užauginti" savanorių susitikimas

 • animacija

  "Vaikai užauginti" savanorių susitikimas

 • animacija

  Projekto "Kartos kartu" partneriai

 • animacija

  Kartos kartu. Fotostovykla

 • animacija

  Kartos kartu. Fotostovykla

 • animacija

  VVG valdybos posėdis

 • animacija

  Kartos kartu. Folkloro diena Rudiškiuose

 • animacija

  Vaikai užauginti Gaižaičiuose

 • animacija

  Kartos kartu. Folkloro diena Rudiškiuose

 • animacija

  Šiaulių krašto atstovai VVG tinklo konferencijoje

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Projektas "Vaikai užauginti"

 • animacija

  Projektas "Vaikai užauginti"

 • animacija

  Laukiniai stebuklai. Videoreceptų filmavimas

 • animacija

  Laukiniai stebuklai. Videoreceptų filmavimas

 • animacija

  VVG susitikimas Pakruojyje

Sklinda žinia apie savanoriavimą

Paskelbta: 2018-12-17 12:00:35

Pakruojo rajono savivaldybės tinklapyje, laikraštyje "Šiaulių kraštas" paskelbta žinutė apie projekto "Vaikai užauginti" dalyves, savanoriavusias Linkuvos socialinės globos namuose.

Straipsnyje rašoma: "Sa­va­no­rė I. Vi­tu­lie­nė sten­gė­si su­do­min­ti ir ak­ty­vin­ti gy­ven­to­jus ruo­šiant ru­dens gė­ry­bių, ad­ven­to, ka­lė­di­nes de­ko­ra­ci­jas, pri­si­me­nant Vė­li­nių, ad­ven­to pa­pro­čius ir reikš­mę, ga­mi­nant įvai­rius mais­to pa­tie­ka­lus.

Sa­va­no­rės jo­niš­kie­tės I. Zen­te­re­ko­va ir V. Fi­lo­zie­nė iš pat pra­džių „at­ra­do rak­tą“ į vai­kų šir­dis, įgy­ven­di­no dau­gy­bę idė­jų, su­ma­ny­mų, to­kių kaip fo­to­se­si­jos gam­to­je, in­di­vi­dua­lios fo­to­se­si­jos, sva­jo­nių ko­lia­žo, man­da­lų kū­ri­mas, po­pie­tė­lės apie sku­bios me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos svar­bą ir kt. Sa­va­no­rės įvai­ri­no vai­kų užim­tu­mą ir lais­va­lai­kį: kar­tu su vai­kais bend­ra­vo, žai­dė krep­ši­nį, da­rė įvai­rias de­ko­ra­ci­jas, ga­mi­no mais­to pa­tie­ka­lus".

Džiugu skaityti, kad žinia apie mūsų projektą pasiekia pakruojiečius, kad projektų dalyvių veikla buvo prasminga, gerai įvertinta.

Visą straipsnį galima paskaityti Pakruojo rajono savivaldybės tinklapyje

arba "Šiaulių kraštas" tinklapyje


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt