• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Sklinda žinia apie savanoriavimą

Paskelbta: 2018-12-17 12:00:35

Pakruojo rajono savivaldybės tinklapyje, laikraštyje "Šiaulių kraštas" paskelbta žinutė apie projekto "Vaikai užauginti" dalyves, savanoriavusias Linkuvos socialinės globos namuose.

Straipsnyje rašoma: "Sa­va­no­rė I. Vi­tu­lie­nė sten­gė­si su­do­min­ti ir ak­ty­vin­ti gy­ven­to­jus ruo­šiant ru­dens gė­ry­bių, ad­ven­to, ka­lė­di­nes de­ko­ra­ci­jas, pri­si­me­nant Vė­li­nių, ad­ven­to pa­pro­čius ir reikš­mę, ga­mi­nant įvai­rius mais­to pa­tie­ka­lus.

Sa­va­no­rės jo­niš­kie­tės I. Zen­te­re­ko­va ir V. Fi­lo­zie­nė iš pat pra­džių „at­ra­do rak­tą“ į vai­kų šir­dis, įgy­ven­di­no dau­gy­bę idė­jų, su­ma­ny­mų, to­kių kaip fo­to­se­si­jos gam­to­je, in­di­vi­dua­lios fo­to­se­si­jos, sva­jo­nių ko­lia­žo, man­da­lų kū­ri­mas, po­pie­tė­lės apie sku­bios me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos svar­bą ir kt. Sa­va­no­rės įvai­ri­no vai­kų užim­tu­mą ir lais­va­lai­kį: kar­tu su vai­kais bend­ra­vo, žai­dė krep­ši­nį, da­rė įvai­rias de­ko­ra­ci­jas, ga­mi­no mais­to pa­tie­ka­lus".

Džiugu skaityti, kad žinia apie mūsų projektą pasiekia pakruojiečius, kad projektų dalyvių veikla buvo prasminga, gerai įvertinta.

Visą straipsnį galima paskaityti Pakruojo rajono savivaldybės tinklapyje

arba "Šiaulių kraštas" tinklapyje


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt