• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Pateikta paraiška parengiamajai paramai gauti

Paskelbta: 2022-05-30 15:12:57

Gegužės 26 d. Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė Nijolė Valuckienė Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos kaimo plėtros ir paramos departamento LEADER priemonių skyriui pateikė paraišką dėl Parengiamosios paramos.

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“ vietos veiklos grupės galės gauti paramą techninės paramos naujoms kaimo vietovių strategijoms parengti, kurios bus atrenkamos ir įgyvendinamos 2023–2027 m. laikotarpiu. Parama skiriama teritorijos gyventojams aktyvinti, apklausoms atlikti,  VVG gebėjimams stiprinti, mokymams ir bendradarbiavimui, siekiant parengti VPS.

Gavus paramą, Joniškio VVG numato rengti susitikimus su nevyriausybinėmis organizacijomis, verslininkais, kaimo gyventojais, jaunimo organizacijomis. Susitikimai vyks visose seniūnijose. Jų metu bus išklausomi VVG teritorijos gyventojų lūkesčiai naujai rengiamai strategijai, išgryninami poreikiai, aptariamos iniciatyvos, galimos vietos projektų temos. Be to bus perkama kompetentingų konsultantų paslauga, kurie visą VPS rengimo laikotarpį teiks konsultacijas, susijusias su strategijos rengimu ir pasiruošimu ją administruoti.

Bus surengta viešinimo konferencija. Visą projekto įgyvendinimo laikotarpį jo eiga bus viešinama VVG interneto svetainėje.

Planuojama projekto įgyvendinimo pradžia 2022 m. rugsėjis, o pabaiga numatyta 2025 m. rugsėjo 1 d.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt