• animacija
  • animacija
  • animacija

    Apskrities VVG susitikimas Radviliškyje

  • animacija
  • animacija
  • animacija

    VPS pristatymo konferencija

Kalnelio kaimo bendruomenė „Sidabrė“ šventė penkioliktąjį gimtadienį

Paskelbta: 2017-06-19 09:30:26

Prabėgo penkiolika bendro tikslo siekimo, bendro darbo metų. Kiek atlikta darbų, kiek vykdyta įvairiausių projektų, šiandien būtų sunku visus įvardyti:  įrengti bendruomenės namai, Kalnelio kaimo parke įrengta lauko estrada, treniruokliai, lauko teniso aikštelė, įrengti gėlynai, pasodinti medeliai. Pačių gyventojų iniciatyva Žadvainių kaime įrengta vaikų žaidimų aikštelė. Bendruomenė leidžia savo laikraštį „Piliakalnio aidai“, prieš dešimtmetį yra pelniusi nominaciją „Aktyviausia kaimo bendruomenė“.

Bendruomenės taryba, siekdama organizuoti bendruomenės penkioliktojo gimtadienio paminėjimą, įdėjo daug darbo ir pastangų, kad šventė būtų paminėta gražiai ir iškilmingai. Nevyriausybinių organizacijų projektų, finansuojamų Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, konkursui bendruomenė parengė ir pateikė  projektą  „Bendruomeniškumo stiprinimas minint Kalnelio kaimo bendruomenės „Sidabrė“ 15 metų gimtadienį“ (projekto koordinatorė Rita Tamašauskienė). Bendruomenei iš Kultūros ir sporto plėtros programos buvo skirta 300 eurų. Šio projekto tikslas – skatinti bendruomeniškumą drauge visiems gyventojams dalyvaujant bendruomenės penkioliktojo gimtadienio šventei skirtame renginių cikle. Organizuota bendruomenės namų aplinkos švarinimosi talka, parengta nuotraukų paroda „15 bendruomenės gyvenimo atspindžių“. Baigiamoji projekto dalis – bendruomenės gimtadienio šventė-konferencija „Bendruomeniškumas – kaimo ateities garantas“. Šventės metu buvo siekiama išsiaiškinti, kaip kiekvienas bendruomenės narys supranta bendruomeniškumo sąvoką, kaip vertina bendruomenės iniciatyvas ir atliktus darbus. Gimtadienio šventėje pasisakė Nijolė ir Henrikas Rašimai, Gražina ir Mindaugas Danauskai, Regina ir Rimantas Liudvinaičiai bei kiti. Jie džiaugėsi gražėjančiu kaimu, aktyvia kaimo bendruomene ir jos nuveiktais darbais.

Šventėje dalyvavo nemažas būrys svečių: valdžios atstovai, rėmėjai ir draugai. Sveikinimo žodį tarė Seimo narys Vitalijus Gailius, Joniškio rajono savivaldybės meras Gediminas Čepulis, Joniškio seniūnė Janina Augustinaitienė, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės atstovė Rimantė Misiūnienė, Joniškio rajono bendruomenių sąjungos pirmininkė Rasa Birutytė, buvusi Joniškio jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos direktorė Stefanija Grigaliūnienė.

Seimo narys V. Gailius padėkos raštais apdovanojo aktyviausias bendruomenės nares Stanislavą Andrelaitienę, Reginą Briedytę ir Gražiną Skablauskienę. Mero G. Čepulio padėkos raštais paskatintos aktyviausios visuomenininkės Nijolė Gibauskienė, Rita Rimkuvienė ir Angėlija Zigmantienė.

Bendruomenės pirmininkė Jolita Zigmantienė dėkojo aktyviausiems bendruomenės nariams ir rėmėjams už gražius darbus ir poelgius, kuriais jie skatina bendradarbiavimą ir bendruomenės veiklos plėtrą. J. Zigmantienė padėkas už aktyvią visuomeninę veiklą ir bendruomeniškumo skatinimą, už savanorišką darbą bendruomenėje, už bendruomenės vardo garsinimą ir sportinius pasiekimus įteikė šiems bendruomenės nariams: Genovaitei Čižauskienei, Danutei Kybartienei, Janinai Klemienei, Julijanai Bulitienei, Teodorai Paulavičienei, Laimai Kirvelytei, Albertui Masioniui, Linai ir Sigitui Jatuliams, Bronislovui Rimkevičiui, Bronei Kalvaitienei, Ugniui Ramanauskui, Daliui Buliui, Kęstučiui Petravičiui, Nerijui Ramanauskui, Dovilei Rozentelytei, Edvinui Adomaičiui, Rokui Gaidamavičiui, Donatui Klupšui, Viliui Poliakui, Pauliui Klemui, Eivaldui Rozenteliui, Jurgitai Norkutei ir Eligijui Zigmantui.

Bendruomenės pirmininkės padėka įteikta ir Joniškio rajono laikraščio „Sidabrė“ kolektyvui už bendruomenės veiklos viešinimą ir nuoširdų bendradarbiavimą.

Padėkota bendruomenės geradariams – verslo atstovams ir ūkininkams. Tai Reginai ir Antanui Dirksčiams, Vilijai ir Sauliui Dveliams, Valerijai ir Juozui Kazimieraičiams,  Reginai ir Rimantui Liudvinaičiams, Virginijai ir Rimantui Norvaišams, Emilijai ir Jonui Petraičiams, Gintarei Pučinskienei, Stasei ir Aleksandrui Skablauskams, Jurgitai ir Stanislovui Skablauskams,  Onutei ir Eugenijui Stoniams, Gediminui Vitkauskui, Angėlijai ir Albinui Zigmantams ir Joniškio rajono savivaldybei.

Už ypatingą veiklą Kalnelio kaimo bendruomenei Bendruomenės garbės nario vardas suteiktas ir sertifikatai įteikti Aleksandrui Skablauskui,  Stasei Skablauskienei, Nijolei Gibauskienei, Jurijui Gibauskui, Angėlijai Zigmantienei, Albinui Zigmantui, Laimai Klemienei, Janinai Augustinaitienei, Danutei Ramanauskienei, Virgitai Tuminienei, Ritai Tamašauskienei.

Už bendruomeniškumo skatinimą, iniciatyvą ir indėlį kuriant Kalnelio kaimo bendruomenę Bendruomenės garbės nario vardas suteiktas ir sertifikatas įteiktas buvusiam Joniškio seniūnui Mindaugui Balčiūnui.

Šventės metu vyriausioji bendruomenės narė Stanislava Andrelaitienė bendruomenei skyrė išskirtinį sveikinimą – atliko iš savo senelių išmoktą dainą bei padeklamavo Prano Vaičaičio 1903 metais sukurtą eilėraštį.

Tais pačiais metais, kai buvo įkurta bendruomenė, bendruomenės teritorijoje gimė ir šeši vaikai. Gimtadienio šventėje ant parengto sveikinimo svečiai ir buvę bendruomenės pirmininkai parašė linkėjimus bendruomenės bendraamžiui. Šis sveikinimas įteiktas šventėje dalyvavusiai Virgitai Tuminienei, kurios dukra Airūnė gimė tais pačiais metais balandžio mėnesį, kada ir įsikūrė Kalnelio kaimo bendruomenė.

Bendruomenės gimtadienio šventei parengtas bendruomenės metraštis. Jo autorė – bendruomenės narė  Loreta Angilovienė.

Tikimasi, kad kartu praleistas laikas ir toliau skatins bendruomeniškumą gyventojų tarpe ir kartu padės suvokti bendruomeniškumo svarbą.

Rita Tamašauskienė


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt