• animacija
 • animacija
 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  VPS pristatymo konferencija

Gaižaičiai pasipuošė akmens skulptūromis

Paskelbta: 2016-08-30 09:15:36

Rugpjūčio mėnesį Gai­žai­čių kai­me vyko ak­men­ta­šių sim­po­ziu­mas, kuriame dalyvavo pen­ki meist­rai iš Šiau­lių, Kel­mės, Klai­pė­dos ir Ry­gos. Skulptūros buvo kuriamos iš riedulių, surinktų iš aplinkinių laukų.

Meistrams tema nebuvo nurodyta, jie turėjo visišką kūrybinę laisvę. Sim­po­ziu­mo da­ly­vių koor­di­na­to­rius ak­mens ir me­džio meist­ras Jo­nas Vai­ce­kaus­kas sukūrė Gaižaičiams ugninį žaltį – aitvarą, nešantį turtus, Jonas Virbauskas paleido į pievą du akmeninius avinėlius. Val­das Ban­dza ištašė iš­min­ties sim­bo­lį apuo­ką, lat­vis Ed­vins Krū­minš pagavo ir įmažino akmenyje vė­ją, o Kazys Bimba – padebesiais besižvalgantį sūnų palaidūną. Simpoziumo dalyviai sakė, kad pleneruose darbas visai kitos, nei įprastai – čia daugiau kūrybinės laisvės, darbai gimsta greičiau, o ir medžiaga – iš laukų surinkti rieduliai,- diktuoja savo sąlygas.

Tai jau ant­ra­sis su akmens apdirbimu susijęs renginys Gaižaičiuose. Šiame krašte yra daug riedulių, todėl Gaižaičių bendruomenei kilo mintis su­kvies­ti meist­rus, kad jie pademonstruotų, kokį grožį galima sukurti iš paprasto lauko akmens, ir kaip tai padaryti. Prieš dešimt metų šiau­lie­tis meist­ras Al­ber­tas Mar­ti­nai­tis Gaižaičių ir aplinkinių kaimus gyventojus mokė akmens apdirbimo pradmenų, visi drauge kūrė Gaižaičių seniūnijos herbo fragmentus. Šį sykį į simpoziumą sukviesti akmens meistrai profesionalai jau pelnę pripažinimą. Gaižaičių kaimo bendruomenės pirmininkė Laimutė Petkauskienė sako, kad galimybė stebėti kaip dirba meistrai yra labai svarbi, galinti įkvėpti kaimo gyventojus kūrybai, paskatinti imtis šios veiklos. Gyvas pavyzdys - vienas iš simpoziumo dalyvių Valdas Banza. Kaip menininką jį išaugino patyrusių meistrų pavyzdys, stebėjimas kaip jie dirba ir dalyvavimas kūrybiniuose simpoziumuose.

Pen­kios naujos akmens skulp­tū­ros pa­puošė Gaižaičių kai­mo bend­ruo­me­nės ir se­niū­ni­jos ap­lin­ką. Akmens meistrai juokauja: pagal akmens skulptūrų skaičių vienam gyventojui Gaižaičiai lenkia didmiesčius.

Tai Gaižaičių kaimo bendruomenės projektas „Alternatyvių verslų kaime paieška“, kurį finansuoja So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt