• animacija
 • animacija
 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  VPS pristatymo konferencija

1 407 231 Eur naujos strategijos įgyvendinimui

Paskelbta: 2023-11-29 14:14:33

Lapkričio 29 d. gauta Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos informacija, kad mūsų vietos plėtros strategijai „Verslumo aktyvinimas ir socialinė įtrauktis 2023-2029 m. Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijoje“ skiriama 1 407 231,00 Eur dydžio parama.

Paramos dydis yra maksimalus galimas Joniškio VVG teritorijai pagal Žemės ūkio ministerijos skaičiavimus.

Ši Vietos plėtros strategija buvo rengiama nuo 2022 m. rudens. VVG taikė LEADER „principo iš apačios į viršų“ metodą ir į vietos plėtros strategijos rengimo procesus įtraukė vietos gyventojus, bendruomenines organizacijas, kitas NVO, pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus. Buvo organizuojami susitikimai, kurių metu pristatyti naujo programinio laikotarpio tikslai, galimybės, išdiskutuoti ir įvardinti poreikiai bei  priemonės, kurios tuos poreikius tenkintų. Įvertinta VVG teritorijos ekonominė, socialinė situacija, socialinė infrastruktūra, kultūros bei gamtos ištekliai, išgrynintos VVG teritorijos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės.

Visa tai nulėmė vietos plėtros strategijos temos „Verslumo aktyvinimas ir socialinė įtrauktis 2023-2029 m. Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijoje” pasirinkimą.

Tikslo pasiekimui numatoma įgyvendinti priemones, atliepiančias du pagrindinius poreikius. Pirmas poreikis: skatinti ekonomikos augimą, didinant vietos gyventojų užimtumą, kuriant ir plėtojat verslus. Ir antras, nors ne mažiau svarbus: NVO iniciatyvų skatinimas, plėtojant ekonomines, socialines veiklas, didinant vietos gyventojų socialinę įtraukti ir tenkinant jų poreikius.

Vietos plėtros strategija visuomenei pristatyta 2023 m. gegužės 30 d.. Paraiška Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateikta 2023 m. gegužės 31 d.

Pirmieji kvietimai teikti paraiškas vietos projektams numatomi 2024 m. antrame ketvirtyje.

Iki 2025 m. rugsėjo 1 d.  dar bus įgyvendinama Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija, todėl kurį laiką bus dirbama su abejomis VPS.

Joniškio VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė nuoširdžiai dėkoja visiems, prisidėjusiems prie VPS rengimo: bendruomenių, jaunimo, verslo, vietos valdžios atstovams, seniūnams, Joniškio rajono savivaldybei, konsultantams, Joniškio VVG valdybos nariams ir administracijos darbuotojams.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt