• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
  • animacija
Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 3

Paskelbta: 2024-06-26 13:59:12

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos projektus pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos priemonę NVO ekonominės veiklos skatinimas (priemonė bendruomeniniam verslui)

Remiamos veiklos: Parama skiriama NVO materialinės bazės kūrimui, įgūdžių, susijusių su planuojama vykdyti veikla įgijimui, informacijos sklaidai,  NVO gyvybingumui didinti, verslumui skatinti: buitinių paslaugų teikimui, žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veiklai, kraštovaizdžio tvarkymui ir kt..

Tinkami vietos projektų pareiškėjai: Nevyriausybinės organizacijos, registruotos VVG teritorijoje.

Tinkami vietos projektų partneriai: Nevyriausybinės organizacijos, registruotos VVG teritorijoje.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 35 790 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 95 proc.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2024 m. liepos 25 d. 9:00 val. iki rugsėjo 24 d. 23:59 val.

Vietos projektų tinkamas pateikimo būdas: Elektroniniu paštu info@joniskiovvg.lt

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. (susitikimo laiką būtina suderinti iš anksto) administracijos darbo patalpose adresu Sandėlių g. 7, Joniškis (III aukštas), elektroniniu paštu info@joniskiovvg.lt. Atsakingi asmenys VPS administravimo vadovė Nijolė Valuckienė tel. +370 67906373, VPS  viešųjų ryšių specialistė Rimantė Misiūnienė tel. +370 60796377.

.


KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 3.

VIETOS PROJEKTO PARAIŠKA (Vietos projekto atrankos kriterijai yra paraiškos formoje)

VERSLO PLANAS

JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS

.

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

.

Neremiamos veiklos, numatytos Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 22 str.:

22.1.    alkoholinių gėrimų gamyba, propagavimu;

22.2.    tabako gaminių gamyba, propagavimu;

22.3.    ginklų, šaudmenų ir jų dalių gamyba, naudojimu;

22.4.    azartinių lošimų, lažybų, loterijų organizavimu;

22.5.    finansiniu tarpininkavimu, pagalbine finansinio tarpininkavimo veikla, virtualiųjų valiutų leidybos (gamybos) ir prekybos veikla;

22.6.    draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla;

22.7.    nekilnojamojo turto operacijomis;

22.8.    teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimu;

22.9.    medžiokle, gyvūnų gaudymu spąstais ir kitais įrankiais, medžioklės ir brakonieriavimo patirties sklaida ir su tuo susijusiomis paslaugomis;

22.10.  elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas, išskyrus atvejus, kai elektros energija bus naudojama savo ir (arba) partnerių veiklos reikmėms;

22.11.  farmacine veikla;

22.12.  už paramos lėšas įsigyto ilgalaikio turto ir (arba) pastatyto ir (arba) įrengto nekilnojamo turto ilgalaikė nuoma (išskyrus atvejus, kai nuomojama įrengta darbo vieta) ir subnuoma;

22.13.  su žuvininkyste ir akvakultūra susijusios veiklos;

22.14.  mokymosi arba studijų išlaidos švietimo ir (arba) neformalaus profesinio mokymo įstaigose;

22.15.  krovinių gabenimo keliais;

22.16.  informacinių paslaugų veikla (duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir su ja susijusi veikla, interneto vartų paslaugų veikla.

.

Netinkamos finansuoti išlaidos, numatytos Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 27 str.

27.1.    Administravimo taisyklių 130 punkte ir Kvietime numatytos netinkamos finansuoti išlaidos;

27.2.    neatitinkančios Taisyklių 26 punkte nurodytų tinkamų finansuoti išlaidų kategorijų;

27.3.    neišvardytos VPS vykdytojos patvirtintoje vietos projekto paraiškoje (po vietos projekto paraiškos pateikimo neleidžiama įtraukti naujų išlaidų ar jas keisti kitomis) arba neišvardintos Taisyklių 9 priede (taikoma VVG bendradarbiavimo projektams);

27.4.    išlaidų dalis, viršijanti tinkamų finansuoti išlaidų įkainį (kai toks yra nustatytas);

27.5.    nepagrįstai didelės išlaidos, kaip numatyta Administravimo taisyklių 113 punkte;

27.6.    nekilnojamojo turto įsigijimo išlaidos;

27.7. naudotų prekių įsigijimo išlaidos;

27.8.    ilgalaikio turto, t. y. naujų priemonių ar prekių, kurios nebus sunaudojamos projekto įgyvendinimo metu, įsigijimas (taikoma VVG bendradarbiavimo, veiklos ir mokymų vietos projektams);

27.9.    baudos, nuobaudos ir bylinėjimosi išlaidos;

27.10.  trumpalaikio turto, įgyto paramos gavėjo projekto, kurio vertė yra mažesnė nei paramos gavėjo numatyta mažiausia ilgalaikio turto vertė, paramos lėšomis, išlaidos, išskyrus Taisyklių 26.3 papunktyje nurodytas išlaidas;

27.11.  transporto priemonės, išskyrus atvejus numatytus Taisyklių 26.1.1 ir 26.1.2 papunkčiuose;

27.12.  išlaidos, nepagrįstos faktine gautų prekių, atliktų darbų ar suteiktų paslaugų verte;

27.13.  išlaidos, kurios buvo finansuotos (apmokėtos) iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, Europos sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus paramos VPS įgyvendinti lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir apmokėtos daugiau nei vieną kartą (jeigu projekto vykdytojo – viešojo juridinio asmens veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir jis iki projekto patvirtinimo patiria projekto bendrųjų išlaidų, jos gali būti pripažintos tinkamomis tuomet, jeigu buvo apmokėtos iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų asignavimų, kurie skirti projektams avansuoti);

27.14.    PVM, kurį projekto vykdytojas (išskyrus projektų vykdytojus, nurodytus Taisyklių 26.5 papunktyje) pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM atskaitą (net jei tokio PVM projektų vykdytojas į atskaitą neįtraukė), yra netinkamas finansuoti iš paramos lėšų;

27.15.    išlaidos, nebūtinos projektui sėkmingai įgyvendinti ir neatitinkančios patikimo finansų valdymo principo, pavyzdžiui, projekto poreikius viršijančių techninių parametrų gaminių, prabangaus dizaino (apdailos) gaminių ar gaminių su projekto vykdytojui nereikalingomis funkcijomis (už kurias sumokama papildomai) įsigijimo išlaidos, prabangos prekių ar medžiagų įsigijimo išlaidos (išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus, pavyzdžiui, kai nėra kitos galimybės);

27.16.    bendrosios išlaidos, kai teikiami VVG bendradarbiavimo, mokymų ir veiklos vietos projektai arba kai vietos projekte numatytos netiesioginės vietos projekto išlaidos (fiksuota norma), ši sąlyga netaikoma viešinimo priemonėms kompensuoti;

27.17.    investicijų į turtą, kurio valdymo (naudojimo) teisė pareiškėjui apribota (turtas areštuotas);

27.18.    investicijos į viešąją infrastruktūrą, kurios Lietuvos Respublikos savivaldos įstatyme priskirtos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms, t. y. šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas bei savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas. Šios išlaidos galimos tik tais atvejais, kai jos būtinos vietos projekte numatytoms veikloms ir (ar) paslaugoms teikti ir (arba) didinamas viešųjų paslaugų prieinamumas. Investicijos į viešąją infrastruktūrą negali būti pagrindiniu vietos projekto tikslu ir vienintele investicija vietos projekte;

27.19.    investicijos, skirtos  pirminės žemės ūkio produkcijos gamybai, žemės dirbimo ir miško kirtimo vykdymui, traktorių, kurių variklio galia 60 kW arba daugiau, melioracinių, kelių statybos ir savaeigių mašinų bei ekskavatorių įsigijimo išlaidos.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt